ข่าวสารกิจกรรม โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรี

????เริ่มใช้แล้ว???? ตัดแต้มใบขับขี่


????เริ่มใช้แล้ว???? ตัดแต้มใบขับขี่

????สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเกณฑ์อะไรบ้าง 20 ข้อหา การถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต การคืนแต้ม และการตรวจสอบคะแนน

????สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศปรับเงื่อนไขสำหรับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดด้วย ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือระบบตัดแต้ม โดยระบบบันทึกคะแนนความประพฤติ กำหนดไว้ใน “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566

????เงื่อนไขการตัดคะแนนใบขับขี่??

การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา สำหรับการกระทำผิดในแต่ละครั้ง แต่หากเป็นกรณีที่กระทำผิดครั้งเดียวและเป็นความผิดหลายข้อหาให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 8 คะแนน

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิดคราวละ 90 วัน

????รายละเอียดคะแนน????

?ตัด 1 คะแนน?

• ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

• ไม่สวมหมวกนิรภัย

• ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

• ขับเร็วเกินกำหนด

• ขับรถบนทางเท้า

• ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

• ไม่หลบรถฉุกเฉิน

• ขับรถประมาท

• ไม่ติดป้ายทะเบียน

• ไม่ติดป้ายภาษี

?ตัด 2 คะแนน?

• ขับรถฝ่าไฟแดง

• ขับรถย้อนศร

• ขับรถระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

?ตัด 3 คะแนน?

• ขับรถขณะหย่อนความสามารถ

• ขับรถผิดปกติวิสัย

• ชนแล้วหนี

?ตัด 4 คะแนน?

• เมาแล้วขับ

• ขับรถขณะเสพยาเสพติด

• แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

• ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

????วิธีการตัดคะแนน

จะดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบันทึกการทำผิดกฎจราจรและตัดคะแนนในแต่ละครั้ง

????การสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว และหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156

หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

????การคืนคะแนน????

1. การคืนคะแนนอัตโนมัติ คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้ง จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยได้รับคืนเพียง 8 คะแนน

2. การคืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมี 2 กรณี

# กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ แต่อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง

# กรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กรณีเป็นการอบรมครั้งที่ 1 ในรอบปี คะแนนที่ได้รับคืนมาจะมีคะแนนรวมไม่เกิน 12 คะแนน

2. กรณีเป็นการอบรมครั้งที่ 2 ในรอบปี คะแนนที่ได้รับคืนมาจะมีคะแนนรวมไม่เกิน 6 คะแนน

3. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ มีสิทธิได้รับคืนคะแนนจากการอบรมเพียงปีละ 2 ครั้ง

โดยผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อขอคืนคะแนน สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (อาคาร ???? หรือ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด

นอกจากนี้ในส่วนชำระค่าปรับตามใบสั่งนั้น ธนาคารกรุงไทย ได้พัฒนาระบบบริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระค่าปรับผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป “Krungthai NEXT” และ “เป๋าตัง” โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถชำระค่าปรับใบสั่งผ่านทางเว็บไซต์ใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน (e-Ticket) https://ptm.police.go.th ด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต พร้อมบริการตรวจสอบแต้มจราจรผ่านระบบออนไลน์

ในส่วนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแอป ขับดี (KHUB DEE)” สำหรับตรวจสอบแต้มใบขับขี่ ผ่านทางสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

????ช่องทางการตรวจสอบคะแนน

1. เว็บไซต์ E-Ticket PTM ซึ่งพัฒนาโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ จ่ายค่าปรับ ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ และตรวจสอบสถานะใบขับขี่

2. แอปพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE) ซึ่งพัฒนาโดย NT เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ และคะแนนความประพฤติ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ตอนนี้มีเฉพาะบน App Store

????ช่องทางชำระค่าปรับ ใบสั่งใบขับขี่

ผ่านทางเว็บไซต์ E-Ticket PTM

แอปเป๋าตัง

แอป Krungthai Next