ข่าวสารกิจกรรม โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรี

ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย...เมื่อเจอทางม้าลาย


#สาระน่ารู้

????????บนท้องถนนมีสัญลักษณ์อยู่มากเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนบางสิ่งให้ผู้ขับรถระมัดระวังและปฎิบัติตาม และหนึ่งในนั้นคือ ทางม้าลาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สีขาวสลับดำที่ถูกวาดลงบนถนน เพื่อบอกว่า ตรงนี้เป็นจุดให้ทางคนเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัย แต่ถึงมันจะเป็นเช่นนั้น เราก็ยังเห็นข่าวอุบัติเหตุรถชนเกิดบริเวณทางม้าลายอยู่ตลอด

????ความหมายของทางข้าม หรือ ทางม้าลาย

หมายความว่า พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้ามทาง โดยทำเครื่องหมายบนเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทำให้คนเดินเท้าข้ามไม่ว่า ในระดับใต้หรือเหนือพื้นดินด้วย

????กฎหมายทางม้าลาย

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีการระบุถึงทางม้าลายเอาไว้หลากหลายมาตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

????มาตรา 21

ระบุว่า ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฎในทาง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

????มาตรา 22

ระบุว่า สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หรือสัญญาณ จราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้ และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง "และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน"

????มาตรา 32

ระบุว่า ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ ณ ส่วนใดของทางและต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กคนชรา หรือคนพิการที่กำลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน

มาตรา 46 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยกวงเวียน หรือเกาะที่สร้างไว้หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท

????มาตรา 57

ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

แปลว่า ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย โดยนับจากเส้นไปก่อนและหลัง 3 เมตร เหมือนกับเป็นเส้นเหลืองทแยงนั่นเอง

????มาตรา 70

ระบุว่า ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถหยุด หรือวงเวียน ต้องลดความเร็วของรถ

????มาตรา 104

ระบุว่า ภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้ามห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม

สรุปแล้วก็คือ หากคุณขับรถแล้วพบทางม้าลาย จะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถ โดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร และรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้ และในบางที่จะมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรสังเกตด้วยตัวเองทุกครั้งเมื่อขับรถ????