ข่าวสารกิจกรรม โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรี

ขนส่งทางบกแนะผู้ขอใบขับขี่ จองคิวอบรม 5 ชม.ได้ที่สถานศึกษา 222 แห่งทั่วปท.


กรมขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เข้าอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก 222 แห่งทั่วประเทศ คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองเพื่อแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อแล้วใครใกล้ตรงไหนก็ไปอบรมตรงนั้นก่อน จะได้ไม่ต้องไปรอคิวที่กรมขนส่งนาน

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมามีการเพิ่มชั่วโมงการอบรมจาก 4 ชั่วโมงเป็น 5 ชั่วโมง  โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ การขับรถอย่างปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนะวิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ขับรถตระหนักถึงความสำคัญของการขับรถโดยไม่ประมาทและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย เคารพกฎจราจร

นอกจากนี้กรมขนส่งยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน เพื่อดำเนินการอบรมและทดสอบ ภายใต้การกำกับ ดูแล ของกรมการขนส่งทางบก ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการดำเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับด้านใบอนุญาตขับรถได้ที่สายด่วน 1584 หรือที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th